Happy birthday

As you celebrate your special day... I celebrate You! Wishing you a very
"Happy Birthday"

S No. Student Name Class Birthday
1 ARYAN SHARMA IX-C 25-Sep
2 SPARSH TIWARI PRE PRIMARY-C 25-Sep
3 SANCHI PRE SCHOOL-C 25-Sep
4 SHAMBHAVI V-E 25-Sep
5 CHARVI SHARMA V -D 25-Sep
6 KUNAL V -B 25-Sep
7 YUVRAJ VISHWAKARMA VI-F 25-Sep
8 ANKUSH KUMAR ROY VI -C 25-Sep
9 ARIHANT KUMAR MEEMROT VIII -D 25-Sep
10 CHHAVI KUMAR X-C 25-Sep